Speakers

Nirasha Piyawadani

Nirasha Piyawadani

Christoph Koitka

Christoph Koitka

Sara Hteit

Sara Hteit

Matias Hernan Amigo

Matias Hernan Amigo

Abdul Kabil Khan

Abdul Kabil Khan

Raffy Cabristante

Raffy Cabristante

Dr. Julie Posetti

Dr. Julie Posetti

Sophia Smith Galer

Sophia Smith Galer

Christoph Plate

Christoph Plate

Rajneesh Bhandari

Rajneesh Bhandari

Jun Aguirre

Jun Aguirre

Sanne Breimer

Sanne Breimer

Dominic Karunesudas

Dominic Karunesudas

Ann Charles

Ann Charles

Rob Layton

Rob Layton

Tamseel Hussain

Tamseel Hussain

Albertus Prestianta

Albertus Prestianta

Sara Pathirana

Sara Pathirana

DJ Clark

DJ Clark

Corinne Podger

Corinne Podger

Hendrik Sittig

Hendrik Sittig

Sachin Salve

Sachin Salve

Nicolás Guzmán

Nicolás Guzmán

Shubham Gupta

Shubham Gupta

Faten Jebai

Faten Jebai

Philip Bromwell

Philip Bromwell

Max Schleser

Max Schleser

Anca Specht

Anca Specht

Umashankar Singh

Umashankar Singh

Suman Basnet

Suman Basnet

Angela Kea

Angela Kea

Giannina Segnini

Giannina Segnini

Tito Ambyo

Tito Ambyo

Jo Webster

Jo Webster

Andrew Duffy

Andrew Duffy

Christoph Grabitz

Christoph Grabitz

Amantha Perera

Amantha Perera

Ujjwal K Chowdhury

Ujjwal K Chowdhury

Matthew Feinberg

Matthew Feinberg

Yusuf Omar

Yusuf Omar

Norman Chella

Norman Chella

M C Rasmin

M C Rasmin

David Campbell

David Campbell

Kelly Ng

Kelly Ng

Mohamed Azad

Mohamed Azad

Kartini Ariffin

Kartini Ariffin

Robert Mahoney

Robert Mahoney